Місцеві програми

Цільова комплексна програма забезпечення

молоді міста Запоріжжя житлом

 

Мета Програми

 

Метою Програми є реалізація державної молодіжної політики шляхом сприяння соціальному становленню і розвитку молоді, створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва у м. Запоріжжі.

 

Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання

 

Цільова комплексна програма забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом на 2014-2017 р.р. (далі – Програма) розроблена  відповідно до Закону України  «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 967 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки».

Програма спрямована на покращення соціально-економічного та демографічного стану в місті Запоріжжі, є складовою частиною здійснення державної політики сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні, Комплексної програми житлового будівництва у Запорізькій області.

         Головною передумовою необхідності затвердження та реалізації Програми є низький рівень забезпеченості населення міста, зокрема, молоді, житлом і, як наслідок, наявна потреба у поліпшенні житлових умов населення. Треба мати на увазі, що у випадку вирішення житлової проблеми молодої сім’ї разом з нею вирішується проблема і для інших членів родини – батьків, молодшого покоління тощо.

За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України станом на 01.01.2012 на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у Запорізькій області знаходилось 4000 молодих сімей та одинаків. Станом на 01.07.2013 у базі даних Запорізького регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” зареєстровано 102 кандидати в позичальники – мешканці міста.

Ключовою проблемою для вирішення у рамках реалізації Програми є забезпечення доступності житла для молоді. Механізмами, які дозволяють вирішити це завдання, є пільгове довгострокове кредитування.

         Для реалізації Програми необхідно забезпечити надання молоді міста пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

 

Завдання і заходи

 

         Головним завданням Програми є збільшення обсягів житлового будівництва для молоді, в тому числі за рахунок добудови об’єктів незавершеного будівництва, реконструкції відселених гуртожитків, які не використовуються за призначенням, інших будівель, які можна використати у житловому будівництві, придбання житла у новозбудованих будинках та на вторинному ринку, а також надання земельних ділянок цільовим призначенням для молодіжного житлового будівництва.

Програма реалізується шляхом:

надання молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;

надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за рахунок коштів підприємств;

інших кредитно-фінансових механізмів, не заборонених чинним законодавством України.

Обслуговування кредитів, наданих за рахунок коштів міського бюджету, фінансується за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя.

Інші кредитно-фінансові механізми регламентуються відповідними чинними нормативними документами.

 

Обсяги та джерела фінансування

 

         Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, обласного бюджету, міського бюджету, власних коштів позичальників, кредитних ресурсів комерційних банків, коштів підприємств, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

          Суми фінансового забезпечення Програми з бюджету м. Запоріжжя передбачають надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла і корегуються при затвердженні бюджета міста на відповідний рік.

 

 

Очікувані результати, ефективність програми

 

Реалізація Програми дозволить:

поліпшити житлові умови 200 молодих запорізьких сімей та одиноких молодих громадян;

створити умови для розгортання та поширення в місті нових та існуючих державних житлових програм;

добудувати близько шести об’єктів незавершеного  будівництва житла на території міста;

ввести в експлуатацію близько 12,4 тис. кв. метрів загальної площі житла безпосередньо за рахунок пільгових довготермінових кредитів;

залучити на будівництво житла близько 4,4 млн. грн. позабюджетних коштів – власних коштів позичальників.

 

Координація та контроль за ходом виконання програми

 

         Департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради як головний розпорядник здійснює контроль за виконанням Програми, розподіляє обсяги видатків загального та спеціального фондів місцевого бюджету одержувачу коштів - Запорізькому регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, затверджує план використання , здійснює внутрішній контроль за ходом виконання Програми та використанням бюджетних коштів. На підставі одержаної від одержувача бюджетних коштів інформації готує звіт про виконання програми.

         Кредити надаються та обслуговуються Запорізьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” згідно з Порядком, затвердженим Запорізькою міською радою.

 

 

Секретар міської ради                                                                  Р.О. Таран

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

28.08.2013 №11

 

ПОРЯДОК

надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям

та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла на території міста Запоріжжя, які надаються за рахунок коштів міського бюджету

       1. Цей  Порядок  визначає  механізм  надання пільгових довготермінових

кредитів  молодим  сім'ям  та  одиноким  молодим   громадянам   на

будівництво (реконструкцію) і придбання житла, які надаються за рахунок коштів міського бюджету міста Запоріжжя.

 

       2. У цьому Порядку поняття вживаються в такому значенні:

       Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі – Фонд) - державна  спеціалізована фінансова установа, створена  з  метою  реалізації державної житлової політики та підпорядкована Кабінету Міністрів України, яка використовує кошти державного,  місцевих  бюджетів  та інших джерел,  виділених для надання  пільгових  довготермінових  кредитів  молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;

       Запорізьке регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» (далі – Запорізьке регіональне управління Фонду) – підрозділ Фонду, що є юридичною особою та діє відповідно до положення про нього, надає у порядку, встановленому чинним законодавством, пільгові довготермінові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, обслуговує ці кредити, забезпечує їх цільове використання та своєчасне погашення на території міста Запоріжжя та області;

       кредит – кошти, матеріальні ресурси, що надаються відповідно до діючого законодавства та даного Порядку молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам цільовим призначенням на будівництво (реконструкцію) і придбання житла у розмірі та на умовах, установлених кредитним договором, і підлягають поверненню в порядку і терміни, визначенні зазначеним договором;

       банк-агент – банк України, який за договором, укладеним відповідно до законодавства з Запорізьким регіональним управлінням Фонду, здійснює операції з обслуговування кредитів;

       консультаційний центр – структурний підрозділ Запорізького регіонального управління Фонду, який у порядку, встановленому правлінням Фонду, веде облік молодих сімей і одиноких молодих громадян, які виявили бажання отримати кредит, оформляє документи, необхідні для його отримання, та надає консультації з питань отримання кредиту;

       кандидат - молода сім'я, яку представляє чоловік чи дружина, або одинокий молодий громадянин (громадянка), які мають право  на  отримання  кредиту і подали відповідні документи консультаційному центру;

       кредитні ресурси - кошти, передбачені у бюджеті м. Запоріжжя для надання кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла; кошти, що надходять від погашення кредитів та сплати відсотків за користування ними; інші надходження, не заборонені законодавством, що спрямовуються Запорізьким регіональним управлінням Фонду на кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян; 

       кредитний договір - договір на отримання кредиту, що укладається в установленому законодавством порядку між Запорізьким регіональним управлінням Фонду і кандидатом, відповідно до якого здійснюється кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла на умовах, що визначаються згідно з цим Порядком та нормами діючого законодавства;

       позичальник - молода сім'я або одинокий молодий громадянин, які отримали кредит на умовах, визначених кредитним договором;

       забудовник - особа, яка у встановленому  законодавством порядку отримала  право на використання земельної ділянки для спорудження об'єктів житлового будівництва або згідно з укладеними договорами має  право розпоряджатися житловою площею у будинках, які будуються (реконструюються);

       об’єкт кредитування - квартири у багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки та садиби, які продаються на вторинному ринку, за умови, що такі індивідуальні та багатоквартирні житлові будинки збудовано не більше ніж 20 чи реконструйовано не більше ніж 15 років тому, а також індивідуальні житлові будинки або квартири, які будуються (реконструюються);

       експертна оцінка - оцінка вартості житла, що склалася на первинному чи вторинному ринку регіону, яка проводиться незалежними експертами згідно із законодавством;

       продавець житла – юридична або фізична особа, яка є власником житла та здійснює його продаж; 

       договір про придбання  житла  - договір, що укладається між кандидатом  і  відчужувачем (продавцем, управителем, замовником, забудовником);

       кошти на обслуговування - кошти, що окремо передбачаються у законі про Державний бюджет України та рішеннях про міський бюджет на покриття витрат, пов'язаних з виконанням програм з надання пільгових довготермінових кредитів та часткової компенсації, які спрямовуються на поточні та капітальні видатки і на матеріально-технічне забезпечення Запорізького регіонального управління Фонду.

 

       3. Право на отримання кредиту мають сім'ї та одинокі молоді громадяни,  які мешкають у місті Запоріжжі та згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

       сім'я,  в  якій  чоловік та дружина віком до 35 років включно;

       неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно

має  неповнолітніх  дітей  (дитину); 

       одинокі  молоді  громадяни віком до 35 років включно.

 

       4. Кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для  молодих  сімей  та одиноких молодих громадян, передбачене цим Порядком, є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів.

 

       5. Умови надання кредиту, визначені у цьому Порядку, не поширюються на громадян, які згідно із законодавством отримують на пільгових умовах інші кредити за рахунок бюджетних коштів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

 

       6. Кредит надається молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам лише один раз. Право на отримання  кредиту  вважається використаним   з  моменту отримання позичальником за актом приймання-передачі збудованого (реконструйованого) чи придбаного за кошти кредиту житла.

 

       7. Запорізьке регіональне управління Фонду під час формування показників міського бюджету на відповідний  рік  на  підставі  узагальненої  інформації проводить розрахунки  необхідного  обсягу  коштів для надання кредитів та на витрати, пов’язані з їх обслуговуванням, за рахунок коштів міського бюджету у відповідності до Цільової комплексної програми забезпечення молоді міста Запоріжжя житлом. Зазначені розрахунки в установленому порядку Запорізьке регіональне управління Фонду подає головному розпоряднику коштів для врахування їх під час складання проекту бюджету м. Запоріжжя.

 

       8. Бюджетні призначення на надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла встановлюються рішеннями сесії Запорізької міської ради про бюджет міста та затвердження бюджетної програми на відповідний рік.

 

       9. Кредитні договори укладаються Запорізьким регіональним управлінням Фонду з кандидатами у позичальники в межах обсягів  кредитних  ресурсів, доведених головним розпорядником бюджетних коштів, після фактичного перерахування коштів на відповідний рахунок Запорізького регіонального управління Фонду.

 

       10. Страхування ризиків Запорізького регіонального управління Фонду та позичальників у період будівництва (реконструкції) житла та виконання позичальниками зобов'язань за кредитами здійснюється Фондом або за його дорученням Запорізьким регіональним управлінням Фонду відповідно до законодавства.

       У період виконання зобов'язання за кредитом збудоване (реконструйоване) і придбане житло підлягає страхуванню позичальником в установленому порядку.

 

       11. Кредит  відповідно  до  цього Порядку надається молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла терміном  до 30 років,  але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного віку. Термін надання кредиту обчислюється з дати укладення кредитного договору.

 

       12. Кредит відповідно до цього Порядку надається молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла за таких умов:

       12.1. перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, або наявності у кандидата, що потребує поліпшення житлових умов, відповідних документів на право будівництва (реконструкції) індивідуального житла;

12.2. підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

       12.3. внесення кандидатом на свій особистий рахунок, що відкривається Запорізьким регіональним управлінням Фонду в банку-агенті, першого внеску в розмірі не менш як 6 відсотків вартості будівництва (реконструкції) житла, розрахованої відповідно до пункту 15 цього Порядку або найменшої суми експертної оцінки чи договірної вартості придбання житла.

13. Для отримання кредиту кандидат подає консультаційному центру такі документи:

заяву про надання кредиту;

довідку про перебування на квартирному обліку або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для кандидатів, які постійно проживають на селі;

довідку про склад сім'ї;

копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;

копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата (довідка з місця роботи дорослих членів його сім'ї, у разі потреби - договір поруки, інші документи, що підтверджують його доходи):

звіт про незалежну оцінку об'єкта купівлі-продажу;

документи, що підтверджують право на перевагу в отриманні кредиту перед іншими кандидатами;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Кандидат для отримання кредиту на будівництво (реконструкцію) індивідуального будинку, крім зазначених документів, подає будівельний паспорт, виданий місцевими органами архітектури, проектно-кошторисну документацію, затверджену в установленому порядку.

У разі подання кандидатом або позичальником документів, що містять неправдиві відомості, вони несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством.

 

       14. Рішення про надання кредиту приймається Запорізьким регіональним управлінням Фонду протягом місяця з дня подання документів за умови фактичного надходження кредитних ресурсів на його рахунки в органах Казначейства і підлягає погодженню з правлінням Фонду та головним розпорядником бюджетних коштів. У разі відмови в наданні кредиту Запорізьке регіональне управління Фонду повідомляє про це кандидата в місячний термін у письмовій формі. Це рішення може бути оскаржене кандидатом в установленому законодавством порядку.

 

       15. Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається Запорізьким регіональним управління Фонду, виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю (далі - нормативна площа), вартості будівництва (реконструкції) житла за цінами, що діють на час укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування першого внеску позичальника. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра загальної площі житла визначається найменшою між експертною оцінкою та ціною забудовника (продавця).

       У разі перевищення нормативної площі житла, що будується (придбається), кандидат за власний рахунок сплачує вартість понаднормативної площі житла та додаткові витрати на страхування (у разі будівництва чи реконструкції) шляхом внесення власних коштів на рахунок у банку-агенті у терміни, визначені кредитним договором.

 

       16. Кредитний договір укладається після прийняття Запорізьким регіональним управлінням Фонду рішення про надання кредиту. Після підписання сторонами кредитного договору кандидат набуває статусу позичальника, на якого оформляється паспорт позичальника.

       Зміни та доповнення до кредитного договору вносяться шляхом оформлення додаткового договору, що є невід'ємною частиною

кредитного  договору.

 

       17. Кредит надається  Запорізьким регіональним  управлінням Фонду на підставі кредитного договору, до якого додається розрахунок розміру кредиту з визначенням першого внеску позичальника та суми коштів на страхування в період будівництва (реконструкції) житла без урахування першого внеску позичальника.

 

       18. За розпорядженням Запорізького регіонального управління Фонду,  органи Державного казначейства протягом трьох банківських днів перераховують кошти  з  відповідного  рахунку  Запорізького регіонального управління  Фонду на особистий рахунок позичальника у банку-агенті та повідомляють про це Запорізьке регіональне управління Фонду.

 

       19. Фінансування будівництва (реконструкції) і придбання житла здійснюється відповідно до кредитного договору та договору з забудовником (продавцем) у безготівковій формі за письмовим розпорядженням Запорізького регіонального управління Фонду банком-агентом шляхом перерахування  коштів з рахунку  позичальника. 

 

       20. Контроль за цільовим використанням Запорізьким регіональним управлінням Фонду і банком-агентом кредитних коштів здійснює правління Фонду.

 

       21. Термін використання кредитних коштів на будівництво (реконструкцію) житла обумовлюється у  кредитному  договорі  і  не повинен  перевищувати  терміну  будівництва (реконструкції) житла.

 

       22. Погашення  кредиту, наданого на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, і сплата відсотків за користування ним, здійснюється  позичальником  щомісяця починаючи з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті. Платежі з погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним вносяться в  порядку,  визначеному кредитним договором.

 

       23. Нарахування відсотків за користування кредитом починається з

дати підписання кредитного договору.  

 

       24. Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою  ставкою у розмірі 3 відсотка річних від суми зобов'язань за кредитом;  позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати  відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, крім того, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов'язань за кредитом; позичальникові, який має трьох і більше дітей - 50 відсотків суми зобов'язань за кредитом. 

       Якщо у складі сім'ї позичальника сталися зміни, які дають йому право на отримання зазначених пільг, він протягом одного місяця подає Запорізькому регіональному управлінню Фонду відповідну заяву та документи встановленого зразка, що підтверджують такі зміни. На підставі цих  документів та  відповідно до цього Порядку до кредитного договору вносяться  зміни із зазначенням обсягів щомісячних платежів за кредитом і відсотків за користування ним.

 

       25. На фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, спрямовується 6 відсотків обсягів кредитних ресурсів Запорізького регіонального управління Фонду. Кошти на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитних ресурсів, отриманих з міського бюджету, за окремими розрахунками, погодженими з головним розпорядником, перераховуються в установленому порядку на відповідні рахунки Запорізького регіонального управління Фонду.

 

       26. За прострочені платежі з позичальника стягується пеня у розмірі, встановленому кредитним договором. При внесенні щоквартальних платежів першочергово стягується нарахована пеня, потім прострочені платежі, відсотки за користування кредитом та основний платіж з погашення кредиту.

 

       27. Кошти,  що сплачуються  в  рахунок  погашення  кредитів, наданих  з міського бюджету, відсотки за користування ними і пеня зараховуються до надходжень спеціального фонду міського бюджету в установленому порядку і спрямовуються на подальше надання кредитів.

       Кредитні ресурси минулих років, що повертаються за результатами   проведення остаточних розрахунків як зайво перераховані з урахуванням   фактичної  площі  збудованого (реконструйованого) житла, що надійшли в результаті відмови від наданих кредитів або розірвання кредитного договору, а також зайво перераховані у разі змін у складі сім'ї позичальника, зараховуються до міського бюджету в порядку,  передбаченому абзацом першим цього пункту, та використовуються  на подальше надання кредитів.

 

       28. Наданий  позичальнику  кредит може бути погашений достроково, що обов’язково відображується в договорі.  

 

       29. Запорізьке регіональне управління Фонду щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подає головному розпоряднику бюджетних коштів звіти про обсяги коштів:

- перерахованих на будівництво (реконструкцію) житла за рахунок кредитів наростаючим підсумком з наданням списку забудовників;

- перерахованих на придбання житла за рахунок кредитів;

- одержаних у рахунок погашення кредиту з наданням списків позичальників;

- не внесених позичальниками в установлені терміни за зобов’язаннями з наданням списків боржників;

- спрямованих на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитних ресурсів.

 

 

Секретар міської ради                                                                  Р.О. Таран

 

 

ОБЛАСНА  ПРОГРАМА

«Молодій запорізькій родині – доступне житло»

на 2013 – 2017 роки

1. Загальні положення

Обласна програма «Молодій запорізькій родині – доступне житло» на 2013 – 2017 роки (далі – Програма) розроблена  відповідно до Закону України  «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», враховуючи  Указ Президента України від 08.11.2007 №1077/2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом» та враховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», від 04.06.2003 № 853 «Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла».

Програма спрямована на покращення соціально-економічного стану в регіоні, є складовою частиною здійснення в області державної політики сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, Комплексної програми житлового будівництва у Запорізькій області.

            Програма сприятиме покращенню умов життя молоді, зміцненню молодих сімей, створенню позитивних тенденцій в демографічній ситуації регіону.

            Положення Програми базуються на наявному досвіді Запорізького регіонального управління Фонду, управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

 

2. Мета Програми

Метою Програми є реалізація державної молодіжної політики, сприяння соціальному становленню і розвитку молоді, створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва.

 

  1. Обґрунтування необхідності розроблення Програми

            Головною передумовою необхідності затвердження та реалізації Програми є низький рівень забезпеченості населення області, зокрема, молоді, житлом і, як наслідок, наявна потреба у поліпшенні житлових умов населення. Треба мати на увазі, що у випадку вирішення житлової проблеми молодої сім’ї разом з нею вирішується проблема і для інших членів родини – батьків, молодшого покоління.

За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства станом на 01.01.2012 на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у Запорізькій області знаходилось 4000 молодих сімей та одинаків. Станом на 01.07.2012 у базі даних Запорізького регіонального управління Фонду зареєстровано 429 кандидатів в позичальники. При цьому слід відмітити, що значне недофінансування попередньої програми забезпечення молоді житлом посилило невіру молоді у можливість вирішення житлової проблеми за допомогою держави.

            Ключовою проблемою для Програми є забезпечення доступності житла для молоді. Механізмами, які дозволяють вирішити цю задачу, є пільгове довгострокове кредитування або часткова компенсація відсотків банківських іпотечних кредитів.  

            Враховуючи досить велику складність поставленої проблеми, необхідність залучення до її вирішення не тільки державних інституцій, але і населення області (молоді та їх батьків), багатьох інших суб’єктів державних та ринкових відносин, забезпечення  системності та синхронізації їх взаємодії, значного часу для виконання Програми, а також підтримки та координації роботи на рівні обласної ради та облдержадміністрації, вирішення поставленої проблеми передбачається здійснювати саме програмним засобом.

 

  1. Завдання і заходи Програми

Головним завданням Програми є збільшення обсягів житлового будівництва для молоді, в тому числі за рахунок добудови об’єктів незавершеного будівництва, реконструкції відселених гуртожитків, які не використовуються за призначенням, інших будівель, які можна використати у житловому будівництві, а також шляхом надання земельних ділянок цільовим призначенням для молодіжного житлового будівництва.

Програма також спрямована на покращення умов життя молоді, зміцненню молодих сімей шляхом створення економічних умов для доступності погашення кредитів комерційних банків, наданих на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

Завданням Програми також є забезпечення обслуговування раніше наданих за рахунок коштів обласного бюджету пільгових довготермінових кредитів.

Відповідальним виконавцем Програми визначено Запорізьке регіональне управління Фонду, яке забезпечується фінансуванням для обслуговування (адміністрування) Програми.

Програма реалізується шляхом:

надання молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) житла;

часткової компенсації за рахунок бюджету відсотків іпотечних кредитів комерційних банків;

субсидування особистих внесків позичальників;

надання додаткових фінансових гарантій для забезпечення банківських іпотечних кредитів;

надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) житла за рахунок коштів підприємств;

інших кредитно-фінансових механізмів, не заборонених чинним законодавством України.

Всі кредитно-фінансові механізми повинні визначати джерела фінансування для достатнього забезпечення  обслуговування (адміністрування) їх реалізації виконавцем Програми – Запорізьким регіональним управлінням Фонду.

Надання пільгових довготермінових кредитів з бюджету області протягом дії Програми здійснюється відповідно до вимог Порядку надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла на території Запорізької області, які надаються за рахунок коштів обласного бюджету.

Надання пільгових довготермінових кредитів за рахунок коштів державного бюджету здійснюється у відповідності до Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 (зі змінами та доповненнями).

Надання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків здійснюється відповідно до вимог Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 853 зі змінами та доповненнями.

Обслуговування кредитів (фінансова підтримка Запорізького регіонального управління Фонду), наданих за рахунок коштів обласного бюджету у попередні роки, фінансується за рахунок коштів обласного бюджету.

 

  1. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

            Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в сумі 131780,0 тис. грн., обласного бюджету 18330,0 тис. грн., місцевих бюджетів в сумі 41050,0 тис. грн., власних коштів позичальників в сумі 19550,0 тис. грн., кредитних ресурсів комерційних банків, коштів підприємств, а також інших джерел.

            Суми фінансового забезпечення Програми з обласного бюджету передбачають надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, а також витрати Запорізького регіонального управління Фонду на надання та обслуговування кредитів, наданих у попередні роки, у річному розмірі не більше 2,5 % від загальної суми наданих у попередні роки кредитів у відповідності до кошторису, погодженому з розпорядником бюджетних коштів. 

 

6.  Координація та контроль за ходом виконання Програми

            Координацію робіт щодо виконанням завдань і заходів Програми здійснює управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

            Кредити надаються та обслуговуються Запорізьким регіональним управлінням Фонду згідно з Порядком, затвердженим обласною радою.       

            Запорізьке регіональне управління Фонду звітує управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації про хід та результати виконання Програми.

            Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію обласної ради з гуманітарних питань. Облдержадміністрація щорічно інформує постійну комісію обласної ради з гуманітарних питань про хід виконання Програми.

 

7. Очікувані результати виконання Програми

            Реалізація Програми дозволить:

поліпшити житлові умови безпосередньо для 600 молодих запорізьких сімей та одиноких молодих громадян;

створити умови для розгортання та поширення в області нових та існуючих державних житлових програм;

добудувати близько двадцяти об’єктів незавершеного  будівництва житла на території області;

ввести в експлуатацію близько 36,0 тис. кв. метрів загальної площі житла безпосередньо за рахунок пільгових довготермінових кредитів;

залучити на будівництво житла близько 19,5 млн. грн. небюджетних коштів – власних коштів позичальників.

 

Виконуючий обов’язки начальника управління

у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації                         Л.Д. Ярова    

 

 

 

 

            

Затверджено

рішення обласної ради

22.11.2012  № 16

ПОРЯДОК

надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію)

житла на території Запорізької області, які надаються за рахунок коштів обласного бюджету

       1. Цей  Порядок  визначає  механізм  надання пільгових довготермінових

кредитів  молодим  сім'ям  та  одиноким  молодим   громадянам   на

будівництво (реконструкцію) житла, які надаються за рахунок коштів обласного бюджету.

       2. У цьому Порядку поняття вживаються в такому значенні:

       Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (далі – Фонд) - це державна  спеціалізована фінансова установа, утворена  з  метою  реалізації державної житлової політики та підпорядкована Кабінету Міністрів України, яка використовує кошти державного,  місцевих  бюджетів  та інших джерел,  виділених для надання  пільгових  довготермінових  кредитів  молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

       Запорізьке регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі – Запорізьке регіональне управління Фонду) - структурний підрозділ Фонду, що  є  юридичною особою та діє відповідно до Положення про нього, який організовує надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким  молодим  громадянам  на будівництво (реконструкцію) житла за рахунок всіх джерел,  в тому числі за рахунок коштів обласного бюджету, забезпечує  обслуговування  кредитних ресурсів, контролює їх цільове та ефективне використання, своєчасне погашення на території Запорізької області;  

       кредит - кошти, що надаються відповідно до цього Порядку молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам цільовим призначенням на будівництво (реконструкцію) житла у розмірі та на умовах, установлених кредитним договором, і підлягають  поверненню  в  порядку і терміни, визначені зазначеним договором; 

       банк-агент  -  банк  України,  який  за  договором, укладеним відповідно  до  законодавства  з Запорізьким регіональним управлінням  Фонду,  здійснює  операції з відкриття та обслуговування рахунків позичальників;

       консультаційний центр - структурний підрозділ Запорізького регіонального управління Фонду, який веде облік молодих сімей і одиноких молодих громадян,  які виявили бажання отримати  кредит,  оформляє документи,  необхідні для його отримання, та надає консультації з питань отримання кредиту;

        кандидат - молода сім'я, яку представляє чоловік чи дружина, або одинокий молодий громадянин (громадянка), які мають право  на  отримання  кредиту і подали відповідні документи консультаційному центру;

       кредитні ресурси - кошти, передбачені в обласному бюджеті 

для надання кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим  громадянам  на  будівництво (реконструкцію) житла; 

       кредитний   договір   -  договір  на  отримання  кредиту,  що укладається    в    установленому законодавством порядку між Запорізьким регіональним  управлінням Фонду і кандидатом, відповідно до якого здійснюється кредитування будівництва (реконструкції) житла на умовах, що визначаються згідно з цим Порядком;

       позичальник - молода сім'я або одинокий молодий громадянин, які отримали кредит на умовах, визначених кредитним договором;

       забудовник - особа, яка у встановленому  законодавством порядку отримала  право на використання земельної ділянки для спорудження об'єктів житлового будівництва або згідно з укладеними договорами  має  право розпоряджатися житловою площею у будинках, які будуються (реконструюються); 

       об'єкт кредитування - квартири у багатоквартирних житлових будинках,  які будуються;

       експертна оцінка - оцінка вартості квадратного метра житла на первинному ринку, що склалася у населеному пункті, де будується об’єкт кредитування, яка проводиться незалежними  експертами згідно  із  законодавством; 

       договір  про  придбання  житла  - договір, що укладається між кандидатом  і  забудовником;

       предмет застави при кредитуванні будівництва (реконструкції) – майнові права на житло, що будується чи інше майно; 

       кошти на обслуговування кредиту - кошти, що передбачаються у кредитному договорі на покриття витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредиту.

       3. Право  на отримання кредиту мають сім'ї та одинокі молоді громадяни,  які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

       сім'я,  в  якій  чоловік та дружина віком до 35 років включно;

       неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно

має  неповнолітніх  дітей  (дитину); 

       одинокі  молоді  громадяни віком до 35 років включно.

       4. Кредитування будівництва (реконструкції) житла для  молодих  сімей  та одиноких молодих громадян, передбачене цим Порядком, є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів.

       5. Умови  надання  кредиту,  визначені у цьому Порядку, не поширюються на громадян, які згідно із законодавством отримують на пільгових  умовах  інші кредити за рахунок бюджетних коштів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

       6. Кредит надається  молодим  сім'ям  та  одиноким  молодим громадянам лише один раз.  Право на отримання  кредиту  вважається використаним   з  моменту отримання позичальником за актом приймання-передачі збудованого (реконструйованого) за кошти кредиту житла.

        7. Запорізьке регіональне управління Фонду під час формування показників обласного бюджету на відповідний  рік  на  підставі  узагальненої  інформації проводить розрахунки  необхідного  обсягу  коштів для надання кредитів за рахунок обласного бюджету у відповідності до обласної програми «Молодій запорізькій родині – доступне житло» на 2013-2017 р.р. Зазначені розрахунки в установленому порядку розпорядник коштів обласного бюджету подає головному розпоряднику коштів для врахування їх під час складання проекту обласного бюджету.

       8. Бюджетні   призначення   на   виконання  програми  надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим  громадянам на будівництво (реконструкцію) житла встановлюються  рішеннями обласної ради на відповідний рік.

       9.Кредитні договори укладаються Запорізьким регіональним управлінням Фонду з кандидатами у позичальники в межах обсягів  кредитних  ресурсів, доведених розпорядником бюджетних коштів, після фактичного перерахування коштів на відповідний рахунок Запорізького регіонального управління Фонду.

     10. Страхування ризиків Запорізького регіонального управління Фонду  та позичальників у період будівництва (реконструкції) житла та виконання  позичальниками зобов'язань за кредитами здійснюється Запорізьким регіональним управлінням Фонду відповідно до законодавства та встановленої правлінням Фонду процедури.

       У період виконання зобов'язання за кредитом збудоване (реконструйоване) житло підлягає страхуванню позичальником в установленному порядку.

       11. Кредит  відповідно  до  цього Порядку надається молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) житла терміном  до 30 років,  але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного віку. Термін надання кредиту обчислюється з дати укладення кредитного договору.

       12. Кредит відповідно до цього Порядку надається молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла за таких умов:

       12.1. перебування кандидата на обліку громадян,  які  потребують поліпшення  житлових  умов,

12.2. підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

       12.3. внесення кандидатом  на  свій  особистий  рахунок  в  банку-агенті першого внеску в розмірі не менше ніж 10 відсотків вартості

будівництва  (реконструкції)  житла,  розрахованої  відповідно  до

пункту  15 цього Порядку. 

Зазначену суму кандидат вносить двома частинами:

       на момент укладення кредитного договору - не менше ніж половину цієї  суми, а також кошти на страхування в період будівництва (реконструкції)   житла, виходячи із загальної суми внесків позичальника;

       під час  остаточних розрахунків протягом 10 днів після отримання  в бюро  технічної інвентаризації технічного паспорта з урахування фактичної площі збудованого (реконструйованого) житла - решту коштів.

     13. Для отримання кредиту кандидат подає консультаційному центру такі документи:

заяву  про  надання  кредиту (за встановленим зразком);

анкету кандидата (за встановленим зразком);

довідку  про перебування на квартирному обліку;

довідку про склад сім'ї;

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

паспортні дані всіх повнолітніх членів сім’ї;

копію свідоцтва про народження дитини (дітей) (за наявності);

       документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата  (довідка  з місця роботи дорослих членів його сім'ї,  у разі потреби - договір поруки,  інші документи,  що  підтверджують його доходи):

звіт про незалежну оцінку об'єкту купівлі-продажу (майнових прав);

       копії довідок повнолітніх членів сім’ї про присвоєння ідентифікаційного номера.

       У разі  подання  кандидатом або позичальником документів, що містять  неправдиві відомості, вони несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством.

       14. Рішення про надання кредиту з урахуванням платоспроможності кандидата приймається Запорізьким регіональним управлінням Фонду протягом місяця з дня подання документів за умови фактичного надходження кредитних ресурсів на його рахунок в органах Державного казначейства і підлягає погодженню з розпорядником бюджетних коштів. У разі  відмови  в наданні кредиту Запорізьке регіональне управління Фонду повідомляє про це кандидата в місячний термін у письмовій формі. Це рішення може бути оскаржене кандидатом в установленому законодавством порядку.  

       15. Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла визначається  виходячи з норми 21 кв. м. загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. м. на сім'ю (далі - нормативна площа), розрахункової вартості 1 кв. м. загальної площі будівництва  (реконструкції)  житла  та витрат на страхування в період будівництва (реконструкції) житла. При цьому розрахункова вартість 1 кв. м. загальної площі житла визначається найменшою між експертною оцінкою та ціною забудовника.

        У разі перевищення нормативної площі житла, що будується, кандидат сплачує вартість понаднормативної площі житла та додаткові витрати на страхування шляхом внесення власних коштів на рахунок у банку-агенті у терміни, визначені кредитним договором.

     16. Кредитний договір укладається після прийняття Запорізьким регіональним управлінням Фонду рішення про надання кредиту. Після підписання сторонами кредитного договору кандидат набуває статусу позичальника.

       Зміни та доповнення до кредитного договору вносяться шляхом оформлення додаткового договору, що є невід'ємною частиною

кредитного  договору.

      17. Кредит надається  Запорізьким регіональним  управлінням Фонду на підставі кредитного договору, до якого додається розрахунок розміру кредиту з визначенням першого внеску позичальника та суми коштів на страхування в період будівництва (реконструкції) житла.

       18. За розпорядженням Запорізького регіонального управління Фонду,  органи Державного казначейства протягом трьох банківських днів перераховують кошти  з  відповідного  рахунку  Запорізького регіонального управління  Фонду на особистий рахунок позичальника у банку-агенті.

      19. Фінансування будівництва (реконструкції) житла здійснюється   відповідно до кредитного договору та договору з забудовником у безготівковій формі за письмовим розпорядженням Запорізького регіонального управління Фонду банком-агентом шляхом перерахування  коштів з рахунка  позичальника. 

      20. Контроль  за цільовим використанням Запорізьким регіональним

управлінням Фонду кредитних  коштів  здійснює розпорядник бюджетних коштів.

       21. Термін використання кредитних коштів на будівництво (реконструкцію) житла обумовлюється у  кредитному  договорі  і  не повинен  перевищувати  терміну  будівництва (реконструкції) житла.

       22.  Погашення  кредиту, наданого на будівництво (реконструкцію) житла, і сплата відсотків за користування ним, здійснюється  позичальником  щомісяця починаючи з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті. Платежі з погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним вносяться в  порядку,  визначеному кредитним договором.

        23. Нарахування відсотків за користування кредитом починається з

дати підписання кредитного договору.  

      24. Позичальник, який не має  дітей, сплачує кредит з відсотковою  ставкою у розмірі 3 відсотка річних від суми зобов'язань за кредитом;  позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати  відсотків за користування кредитом до кінця терміну дії кредитного договору;  позичальникові,  який має двох дітей, крім того, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов'язань за кредитом; позичальникові, який має  трьох  і  більше  дітей  -  50 відсотків суми зобов'язань за кредитом. 

       Якщо у складі сім'ї позичальника  сталися  зміни,  які  дають йому  право  на  отримання  зазначених  пільг, він протягом одного місяця  подає  Запорізькому регіональному управлінню Фонду відповідну заяву та документи встановленого  зразка,  що підтверджують такі зміни. На підставі  цих  документів  та  відповідно  до  цього  Порядку до кредитного   договору   вносяться  зміни  із  зазначенням  обсягів щомісячних  платежів  за  кредитом  і відсотків за користування ним.   

            25. Позичальник у відповідності до цього Порядку та кредитного договору сплачує Запорізькому регіональному управлінню Фонду плату за послуги з надання (первинне оформлення і укладання кредитного договору) у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої діючим законодавством України станом на дату укладання кредитного договору, та за послуги з обслуговування кредиту щомісячно у розмірі 0,06 % від суми наданого кредиту разом з платежем у погашення кредиту протягом всього терміну дії кредитного договору.   

       26. За прострочені платежі з позичальника стягується пеня у розмірі,   встановленому кредитним договором. Черговість стягнення сум плати за послуги з обслуговування, пені, відсотків встановлюється кредитним договором.

       27. Кошти,  що сплачуються  в  рахунок  погашення  кредитів, наданих  з обласного бюджету, і пеня зараховуються до надходжень спеціального фонду обласного бюджету в установленому порядку і  спрямовуються на подальше надання кредитів, а відсотки за користування ними – Запорізькому регіональному управлінню Фонду на обслуговування кредитів.

       Кредитні ресурси минулих років, що повертаються за результатами   проведення остаточних розрахунків як зайво перераховані з урахуванням   фактичної  площі  збудованого (реконструйованого) житла, що надійшли в результаті відмови від наданих кредитів або розірвання кредитного договору, а також зайво перераховані у разі змін у складі сім'ї позичальника, зараховуються до обласного бюджету в порядку,  передбаченому абзацом першим цього пункту, та використовуються  на подальше надання кредитів.

       28. Наданий  позичальнику  кредит може бути погашений достроково.  

       29. Запорізьке регіональне управління Фонду подає розпоряднику бюджетних коштів та відповідним фінансовим органам звіти згідно з встановленими формами та у встановлені терміни.

 

 

 

Виконуючий обов’язки  начальника

управління у справах сім’ї, молоді та

спорту облдержадміністрації                                              Л.Д. Ярова